ACTIVITĂȚI DIDACTICE

Activitățile programului de formare Informatică aplicată și programare se desfășoară pe parcursul a 4 semestre, respectând structura anului universitar (14 săptămâni de activitate didactică urmate de 4 săptămâni pentru sesiunea de examene). Semestrele încep în general la 1 octombrie, respectiv 1 martie.


Principalele cursuri(*) ale programului sunt următoarele:

Complemente de programare

Complemente de programare este un curs de inițiere în programare bazat în mare parte pe limbajul C++. În cadrul orelor de aplicații se realizează un număr important de mici aplicații, scopul acestora fiind dezvoltarea gândirii algoritmice a cursanților.
Cursul prezintă și exemplifică principalele paradigme ale programării calculatoarelor și o parte dintre algoritmii fundamentali necesari lucrului în diverse domenii ale informaticii.
Noțiunile de programare obiectuală sunt prezentate folosind limbajul Java.

Copmplemente de programare

Tehnologia Informației și a Comunicării

Tehnologia Informației și a Comunicării este un curs de inițiere. În cadrul cursului se prezintă mai multe ansambluri de cunoștințe importante pentru orice informatician:

 • noțiuni de hardware, cu accent pe funcționarea unui calculator,
 • sisteme de operare și principalele comenzi care trebuie cunoscute (Windows, Linux),
 • noțiuni fundamentale de programare,
 • noțiuni de structuri date și algoritmi,
 • noțiuni de testarea aplicațiilor software și
 • metode de management al proiectelor informatice.
Tehnologia Informației și a Comunicării

Realizarea site-urilor și a aplicațiilor pentru WWW

Realizarea saiturilor si a aplicațiilor pentru World Wide Web este un curs destinat formării în domeniul creării site-uri web folosind un ansamblu de tehnologii actuale: HTML5, CSS3, JavaScript, AJAX.
În cadrul cursului aplicațiile practice sunt centrate pe realizarea site-urilor și a aplicațiilor web complexe, dar cunoștințele și competențele dobândite depășesc acest cadru, fiind fundamentale în cadrul multor tehnologii actuale ale informaticii.

Realizarea site-urilor și a aplicațiilor pentru WWW

Crearea și exploatarea bazelor de date

Crearea și exploatarea bazelor de date prezintă într-o formă accesibilă și atractivă ansamblul de cunoștințe din domeniul bazelor de date pe care fiecare informatician trebuie să-l dețină. Cursul tratează atât aspecte fundamentale ale domeniului, cum ar fi proiectarea bazelor de date sau programarea funcțiilor și procedurilor specifice folosind limbaje dedicate ca SQL și PL/SQL, cât și exploararea acestora folosind în special tehnologii web.
În cadrul aplicațiilor practice se folosește serverul de baze de date Oracle și două aplicațiiȘ SQLDeveloper și APEX, un mediu interactiv destinat creării rapide a aplicațiilor web cu baze de date.

Crearea si exploatarea bazelor de date

Programarea interfețelor utilizator

Programarea interfețelor utilizator prezintă realizarea interfețelor grafice ale aplicațiilor web, mobile sau de tip desktop. În cadrul cursului se studiază React.js, o bibliotecă de clase JavaScript creată de Facebook. Pentru componentele de tip server din exemplele incluse se definesc servicii web bazate pe utilizarea limbajului PHP.
Un subiect important al cursului este programarea în limbajul JavaScript (ES6 sau versiuni ulterioare). Aplicațiile sunt create folosind atât Visual Studio Code cât și CodeSandBox, o soluție online de creare productivă a unei mari varietăți de aplicații web.

Programarea interfetelor utilizator

Programare avansată

Programare avansată prezinta utilizarea limbajului C# pentru crearea aplicatiilor Windows. Se prezintă de asemenea realizarea aplicatiilor web complexe, în arhitectura MVC, folosind ASP.NET și serverele de baze de date Microsoft SQL Server și MySQL.

Programare avansata

Sisteme de operare și rețele de calculatoare

Cursul Sisteme de operare și rețele de calculatoare este destinat prezentării unui ansamblu de cunoștințe privind exploatarea sistemelor de operare bazate pe UNIX și a creării și funcționării rețelelor de calculatoare.
În cadrul cursului se realizează instalări și configurări ale sistemului de operare Linux, se prezintă structura și utilizarea sistemului de directoare specific și programarea scripturilor în shell.
Legat de exploatarea sistemelor de tip server, se prezintă instalarea și configurarea principalelor servicii și aplicații precum și întreținerea acestora și a rețelelor de calculatoare.

Sisteme de operare si retele

Proiecte integratoare

Pe parcursul fiecăruia dintre cele 4 semestre ale programului se realizează câte un proiect mai complex în care sunt aplicate tehnologiile învățate. Scopul acestor proiecte este ameliorarea capacității cursanților de a analiza și dezvolta aplicații informatice mai complexe precum și exersarea interdisciplinarității cursurilor predate. Proiectele sunt destinate încărcării pe servere specializate (GitHub), constituindu-se în finalul programului de formare într-un nucleu al unui prețios (și vizibil!) portofoliu personal.

Proiecte integratoare

(*) Pe durata programului sunt organizate și alte cursuri, complementare celor de bază, al căror scop este prezentarea unor tehnologii informatice actuale. Cunoașterea acestora poate avea un impact pozitiv în cadrul interviurilor tehnice prin care firmele testează cunoștințele și compatibilitatea pregătirii candidaților cu specificul posturilor propuse. Aceste cursuri sunt derulate cu participarea unor informaticieni cu experiență din firme partenere.FINALIZAREA STUDIILOR

Având în vedere hotărârile Consiliului de Administrație al UTCN susținerea lucrării de disertație se va desfășura online.
Predarea lucrării în forma finală se va realiza cu 5 zile inainte de data susținerii. Pentru verificarea identității cursanților examinați, comisia de examinare va solicita prezentarea unui act de identitate la începutul prezentării, deci camera video a calculatorului dv. trebuie să funcționeze normal. Odată cu proiectul realizat, cursanții vor completa și încărca un document suplimentar denumit „Declarație de onestitate pentru evaluări online”.

În conformitate cu Legea Educației, absolvenții programului Informatică aplicată și programare vor primi un Certificat de atestare a competențelor profesionale însoțit de un supliment descriptiv al activităților de formare parcurse.
Planul de învățământ al programului de formare postuniversitara Informaticã Aplicată și Programare prevede pentru ultimul semestru elaborarea unei lucrări de disertație. Rolul acesteia este acela de a permite absolventilor aprofundarea unui ansamblu de cunoștințe de specialitate și familiarizarea cu modul de realizare a unui proiect de complexitate crescută.
Lucrarea este elaborată pe parcursul a 14 săptămâni.

Tema lucrării de disertație este aleasă de cursant și aprobată de conducerea programului de formare.
Pentru a fi aprobată, propunerea trebuie să îndeplinească un număr de cerințe :

 • Să fie originală. Preluarea unor lucrări sau părți ale unor lucrări, dacă este cazul, trebuie să fie justificată și corect evidențiată;
 • Să fie unitară, nu un ansamblu de mici teme fără legătură una cu alta. Temele care rezolvă probleme din societăți comerciale în care absolventul are acces pentru documentare răspund de regulă acestei cerințe.
 • Este bine ca lucrarea să aibă un caracter interdisciplinar. Chiar dacă partea centrală a proiectului cuprinde cunoștințe cuprinse într-unul dintre cursurile parcurse, lucrarea va fi apreciată în mod deosebit dacă la rezolvarea ei s-au folosit cunoștințe și din alte cursuri dintre cele parcurse în cei doi ani de studiu. În acest sens realizarea unui site web care nu conține decât blocuri de text și imagini nu poate face obiectul unei lucrări. Dacă însă funcțiile acestuia necesită acces la o bază de date sau necesită activarea unor aplicatii realizate de cursant, tema poate fi bună.
 • Tema poate fi propusă de către cursant sau de către cadrele didactice care activează în cadrul programului.
 • Tema trebuie să aibă un pronunțat caracter aplicativ. Temele care prezintă o tehnologie informatică fără a cuprinde și o realizare bazată pe tehnologia tratată nu vor fi reținute.
 • Temele prea simple, care nu depășesc în mod evident nivelul unui proiect de an nu vor fi acceptate.

Îndrumarea cursanților pe timpul celor 14 săptămâni de lucru va fi asigurată, la solicitarea cursanților, prin mijloace de comun acord alese (față în față, email, teamviewer), în funcție de complexitate.

 • O introducere cuprinzând descrierea problemei care urmează a fi rezolvată (obiective, cerințe, restricții, etc.)
 • Posibilități (variante) de rezolvare a problemei (cu referințe la bibliografie)
 • Justificarea metodei alese
 • Prezentarea detaliată a cerințelor aplicației
 • Prezentarea arhitecturii hardware și/sau software a aplicației
 • Prezentarea detaliată a modului de rezolvare a temei (cu programe listate și explicate, copii ecran cu rezultate etc.)
 • Precizarea testelor efectuate și rezultatele obținute
 • Posibilități de continuare și extindere a temei.
 • Bibliografie

Notă: Nerespectarea cerințelor de mai sus conduce la respingerea lucrării!

Coperta lucrării se va descărca de pe acest site. Lucrarea va fi redactată cu ajutorul calculatorului, folosind procesorul de texte Word. Figurile vor fi incluse în text. Lucrarea va avea aproximativ 50 pagini, acestea incluzând și eventualele programe de calculator prezentate.

Lucrarea va fi prezentată comisiei imprimată și înregistrată pe un CD/DVD. Pe CD/DVD va fi creat un director având numele absolventului și două directoare derivate, unul pentru lucrare și unul pentru aplicația realizată.Dacă va fi considerat oportun, comisia va solicita absolventului realizarea unei demonstrații cu aplicația realizată. Absolvenții vor fi deci pregătiți cu tot ce este necesar pentru realizarea acestei demonstrații.

Informații valabile pentru sesiunea iulie 2021 !!

Data stabilita pentru susținerea examenului de disertație :

1. Cluj-Napoca -- 7 iulie 2021 (ora 10)
2. Baia-Mare -- 10 iulie 2021 (ora 11)

Pașii de urmat pentru promoția curentă:

1. Trimiterea temei în perioada 26 martie - 16 aprilie 2021 aici, și așteptarea aprobării acesteia;
Cursantii centrului Baia-Mare vor avea discutii cu coordonatorii centrului;
2. Elaborarea lucrării ținând cont de specificațiile de la capitolele "Alegerea temei" și "Structura lucrării" ;

Predarea lucrării în forma finală, în format pdf, se va realiza cu 5 zile inainte de data susținerii. Pentru verificarea identității cursanților examinați, comisia de examinare va solicita prezentarea unui act de identitate la începutul prezentării, deci camera video a calculatorului dv. trebuie să funcționeze normal. Odată cu proiectul realizat, cursanții vor completa și încărca un document suplimentar denumit „Declarație de onestitate pentru evaluări online”.

3. Înscriere on-line în perioada 21 - 30 iunie 2021 aici, cu transmiterea titlului final al lucrării;
4. Consultarea planificării pe ore pentru susținerea disertației
   - Cluj-Napoca aici;
   - Baia Mare aici;

5. Prezentarea lucrărilor - conform planificării;

Pentru cei din promotii anterioare:

1. Trimiterea temei în perioada 1 - 14 mai 2021 aici (Ildiko.Revnic@staff.utcluj.ro) sau aici (iap.iap@staff.utcluj.ro), și așteptarea aprobării acesteia;
2. Elaborarea lucrării ținând cont de specificațiile de la capitolele "Alegerea temei" și "Structura lucrării";
3. Transmiterea cererii (pe adresa de email Ildiko.Revnic@staff.utcluj.ro sau iap.iap@staff.utcluj.ro ),în perioada 1- 15 iunie 2021;

Predarea lucrării în forma finală, în format pdf, se va realiza cu 5 zile inainte de data susținerii. Pentru verificarea identității cursanților examinați, comisia de examinare va solicita prezentarea unui act de identitate la începutul prezentării, deci camera video a calculatorului dv. trebuie să funcționeze normal. Odată cu proiectul realizat, cursanții vor completa și încărca un document suplimentar denumit „Declarație de onestitate pentru evaluări online”.

4. Înscriere on-line în perioada 21 - 30 iunie 2021 aici, cu transmiterea titlului final al lucrării;
5. Consultarea planificării pe ore pentru susținerea disertației
   - Cluj-Napoca aici;
   - Baia Mare aici;

6. Prezentarea lucrărilor - conform planificării;